//////

NA PIERWSZYM MIEJSCU

Na pierw­sze miejsce pod względem zasobów gazu za­równo odkrytych, jak i pozostających do odkrycia, wysuwa się Związek Radziecki (szczególnie obiecująca jest Syberia). Na dru­gim miejscu stoją zasoby Bliskiego Wschodu, w tym głównie Iranu. Cała reszta świata dysponuje ilością około 38% gazu odkrytego i może oczekiwać znalezienia jeszcze około 1/3 nie odkrytych zasobów światowych.Z historii wiemy, że ropa znana była niektó­rym ludom od najdawniejszych czasów. Pierwszym złożem ropy, o którym wzmianka została zapisana w 211 r. p.n.e., było złoże Chi-Chin-Ling w Chinach. Do dziś w tym re­jonie eksploatuje się gaz ziemny.Ludy starożytne wykorzystywały powierz­chniowe złoża asfaltu do budowy dróg (Mezo­potamia) lub np. do mumifikacji zwłok (Egipt).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *