Witam!

Blog poświęcony jest zagadnieiom z dziedziny biznesu i finasów, jęsli interesuje Cie taka tematyka to zachęcam do zostania na dłużej. Na blogu znajdują się artykuły i biurach rachunkowych i inne związane stricte z biznesem.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog poświęcony jest zagadnieiom z dziedziny biznesu i finasów, jęsli interesuje Cie taka tematyka to zachęcam do zostania na dłużej. Na blogu znajdują się artykuły i biurach rachunkowych i inne związane stricte z biznesem.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog poświęcony jest zagadnieiom z dziedziny biznesu i finasów, jęsli interesuje Cie taka tematyka to zachęcam do zostania na dłużej. Na blogu znajdują się artykuły i biurach rachunkowych i inne związane stricte z biznesem.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog poświęcony jest zagadnieiom z dziedziny biznesu i finasów, jęsli interesuje Cie taka tematyka to zachęcam do zostania na dłużej. Na blogu znajdują się artykuły i biurach rachunkowych i inne związane stricte z biznesem.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog poświęcony jest zagadnieiom z dziedziny biznesu i finasów, jęsli interesuje Cie taka tematyka to zachęcam do zostania na dłużej. Na blogu znajdują się artykuły i biurach rachunkowych i inne związane stricte z biznesem.
Zapraszam do czytania!

 

PORÓWNANIE ZASOBÓW

Ropa naftowa jest bogactwem bardzo nie­równomiernie rozdzielonym między poszcze­gólne regiony i kraje. Zasoby Chin np., kraju skupiającego 22% ludności świata, wynoszą j zaledwie 2,5% zasobów światowych, podczas gdy Arabia Saudyjska mająca mniej niż 0,2% ludności świata posiada blisko 30% świato­wych zasobów ropy. Ropa znajduje się przy tym nie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Największe złoża skoncentrowane są na Bliskim Wschodzie, którego potrzeby własne są znikome. Europa Zachodnia — poważny kon­sument ropy — jest bardzo uboga w jej złoża.Te nierównomierności i dysproporcje były i są przyczyną wielu napięć i konfliktów między­narodowychStany Zjednoczone (mimo wysokiego wydo-j bycia własnego), Europa Zachodnia i Japonia  muszą importować znaczne ilości ropy. Jaki jest procentowy udział poszczególnych regionie odgrywając większej roli w światowym obrocie ropą naftową.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NAJZASOBNIEJSZE OBSZARY

Najzasobniejsze obszary roponośne występu­ją na świecie w czterech rozległych rejonach: rejon Zatoki Perskiej obejmujący pola naftowe Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Iraku, Iranu oraz emiratów arabskich,rejon Zatoki Meksykańskiej i Morza Ka­raibskiego obejmujący Teksas i Luizjanę, ni­zinę nadzatokową w Meksyku oraz obszary roponośne Wenezueli i Kolumbii,tereny roponośne ZSRR w rejonie Morza Kaspijskiego, obszary od Wołgi do Uralu oraz tereny Syberii Zachodniej,rejon Sahary, odkryty w latach pięć­dziesiątych, obejmujący złoża Libii i Algierii oraz rejon delty Nigru.Szczegółowe dane dotyczące rozmieszczenia odkrytych zasobów ropy naftowej wg stanu na dzień 1.01.1979 r. przedstawiono w ta­beli .Dane zamieszczone w tabeli potwierdza­ją to, o czym już była mowa, że żaden rejon świata nie może konkurować z Bliskim Wscho­dem.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PONAD POŁOWA ŚWIATOWYCH ZASOBÓW

Znajduje się tu około 60% światowych zasobów ropy pozostającej do wydobycia, co stanowi 85% odkrytych zasobów własnych. Na Bliskim Wschodzie największym potentatem jest Arabia Saudyjska, która tylko w 10% na­ruszyła dotychczas swoje zasoby, stanowiące blisko 30% zasobów światowych. Poza Bliskim Wschodem pozostaje około 40% zosobów odkrytej i jeszcze nie wydoby­tej ropy, z czego najwięcej, tj. około 17% przypada na kontynent amerykański. Zwraca uwagę, że jedynie na terenie Ameryki ilość ropy pozostająca do wydobycia (około 20 mld t) jest mniejsza od ilości ropy, która już została wydobyta (prawie 24 mld t).Jak wynika z podanych zestawień, zasoby gazu ziemnego również nie są rozłożone rów­nomiernie, chociaż mniej jest na świecie kra­jów zupełnie pozbawionych gazu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NA PIERWSZYM MIEJSCU

Na pierw­sze miejsce pod względem zasobów gazu za­równo odkrytych, jak i pozostających do odkrycia, wysuwa się Związek Radziecki (szczególnie obiecująca jest Syberia). Na dru­gim miejscu stoją zasoby Bliskiego Wschodu, w tym głównie Iranu. Cała reszta świata dysponuje ilością około 38% gazu odkrytego i może oczekiwać znalezienia jeszcze około 1/3 nie odkrytych zasobów światowych.Z historii wiemy, że ropa znana była niektó­rym ludom od najdawniejszych czasów. Pierwszym złożem ropy, o którym wzmianka została zapisana w 211 r. p.n.e., było złoże Chi-Chin-Ling w Chinach. Do dziś w tym re­jonie eksploatuje się gaz ziemny.Ludy starożytne wykorzystywały powierz­chniowe złoża asfaltu do budowy dróg (Mezo­potamia) lub np. do mumifikacji zwłok (Egipt).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

HISTORIA EKSPLOATACJI ROPY I GAZU

Dość rozpowszechnione było także stosowanie ropy jako uniwersalnego lekar­stwa, również w czasach nowożytnych. Pierw­sze na świecie dwa szyby, które stały sią po­czątkiem przemysłowego wydobycia i wyko­rzystania ropy zostały założone w Polsce przez Ignacego Łukasiewicza w miejscowości Bobrka koło Krosna. Był to rok 1852. W ko­palni Bobrka wydobywano (ręcznie) 50 t ropy naftowej na miesiąc. Była ona przerabiana w położonej w pobliżu destylarni Chorkówka. Dnia 31 lipca 1853 r. nafta otrzymana z tej podkarpackiej ropy po raz pierwszy w historii została użyta do oświetlenia. Tego dnia zapa­lono lampy naftowe w Szpitalu Głównym we Lwowie. W dziejach świata rozpoczęła się no­wa epoka, epoka nafty. W 1859 roku pierwszy szyb zbudował w Tek­sasie Amerykanin Edwin Drakę. Nastąpił ży­wiołowy rozwój wydobycia ropy na świecie, które mniej więcej podwajało się co 10 lat.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Na początku drugiego dziesięciolecia XX w. (i tylko wtedy) polskie Podkarpacie było za­uważalnym producentem ropy naftowej, dając blisko 5% wydobycia światowego.Przemysł wydobywczy rozwijał się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Ro­sji. W pierwszym dziesięcioleciu XX w. poja­wiła się pierwsza ropa wydobyta w rejonie Morza Karaibskiego, po roku 1920 rozpo­częto wydobycie na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Krajem przodującym w wydobyciu ropy naftowej były przez ponad 100 lat Stany , Zjednoczone (z wyjątkiem okresu około 1900 r., kiedy krótko na pierwszym miejscu zna­lazła się Rosja). Przez dziesiątki lat uzyski­wano tam ponad 60% całego wydobycia świa­towego.Po II wojnie światowej coraz większego znaczenia zaczyna nabierać Bliski Wschód, który w 1965 r. zdystansował inne regiony, dając 27% wydobycia światowego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn